نوشته های روی سنگ مزار

• در مورد نوشته های روی سنگ قبر باید حتما از جملات و کلمات با مفهموم و با معنا استفاده کرد و اشعار با مفاهیم شخص نوشته شود.

• یکی از نوشته های مرسوم بر سنگ قبر تاریخ تولد و وفات است.اما کنار تاریخ معمولا کلمات دیگری نوشته میشود که خیلی با مفاهیم و زیبا است.مثلا از حق به حق طلوع غروب و آغاز و پایان که جلوه خاصی به کار میدهد.

• در حال حاضر آرامستان بهشت زهرا اقدام به قبور چند طبقه نموده است، که این امر باعث گردیده سنگهای مزار مورد استفاده که ۱۸۰*۶۰ است بستگی به تعدد قبور تقسیم گردد و اطلاعات هر متوفی در یک قسمت نوشته شود.

• سنگ قبر بدلیل اینکه روی زمین قرار دارد نمیتوان هر کلمه ای را نوشت علی الخصوص اسماء جلاله،مثل کلمه الله و آیات قرآن نباید نوشته شود که این امر از طرف بزرگان بسیار منع گردیده است.

.
منابع:
.http://jamejamonline.ir
.https://namnak.com
.http://www.besooyedoost.com
.https://iranmazar.com
.http://namnak.com