ابطال شناسنامه متوفی

گواهی فوت باید به تأیید پزشکی قانونی برسد. به تازگی در مجتمع عروجیان باجه ای برای این کار اختصاص داده شده است.

در دیگر شهر ها نیز نماینده پزشکی قانونی در قبرستان حضور دارد و این کار را انجام میدهد پس از تأیید پزشک قانونی، مشخصات فرد متوفی به صورت اتوماتیک به سیستم ثبت احوال می رود. نماینده ثبت احوال باید شناسنامه متوفی را باطل کند.

در تهران باجه ثبت احوال نیز در مجتمع عروجیان فعال است و کافی است خانواده متوفی شناسنامه را به آنجا ارائه کنند تا باطل شود.
.
منابع:
.https://asansabt.com
.http://www.hamshahrionline.ir