عکس روی سنگ مزار

• بر روی همه سنگها میتوان عکس گذاشت.اما سنگهای براق جلوه عکس بهتر است و زیباتر نشان میدهد.با تجربه ای که افراد با تجربه دراین امر دارند بر روی سنگ گرانیت عکس جلوه بهتری دارد.

برای حکاکی از دو روش استفاده میشود.

• یک روش سنتی که همان حکاکی با دست میباشد که شخص با دست خطوط نوشته شده را حک میکند و نوع دیگر توسط دستگاه سند بلاست و لیزر انجام میگردد که خطوطی که نمیتوان با دست حک کرد بصورتی خیلی دقیق تر انجام داد.

.
منابع:
.http://jamejamonline.ir
.https://www.alef.ir
.http://www.besooyedoost.com
.https://iranmazar.com
.http://namnak.com