افراد مشهور فقید و درگذشته

تنها یاد نیک است که باقی میماند