نکات مهم هنگام چاپ آگهی ترحیم

اول: ذکر حاج آقا یا حاجیه خانم برای ابتدای نام و نام خانوداگی متوفی در صورتی که به حج رفته باشند شایته است و توصیه شده است.

دوم: ذکر اینکه آیا بزرگ خاندان است؟ در مواردی که شخص فوت شده بزرگ یک طایفه و خانواده است رایج است برای معرفی ایشان از کلمات بزرگ خاندان در ابتدای نام ایشان استفاده شود.

سوم: ذکر اینکه ختم/ سوم/ هفتم/ سالگرد/ یادبود/ بزرگداشت : در اعلامیه ترحیم می بایست ذکر شود که مراسم برپا شده برای کدامیک از تاریخ های اساسی برای برگزاری مراسم است. اینکه مراسم برای سالگرد است یا ختم یا سایر مناسبتها میانی حائز اهمیت است. البته ذکر این نکته قابل توجه است که در حال حاضر تنها برای مراسم ختم اعلامیه ترحیم چاپ می شود و برای مراسم سالگرد بیشتر به صورت داخلی میهمانان دعوت می شود و اعلامیه ترحیم چاپ نمی شود.

چهارم: در حسینیه است یا مسجد یا تالار و سالن همایش: ذکر اینکه مراسم در چه محلی برگزار می شود حائز اهمیت است زیرا برخی از مراجعه کنندگان برای یافتن آدرس و یا برای حضور نیازمند این اطلاعات هستند.

پنجم: نوع برگه: A4، A3 / رنگی یا سیاه و سفید : کاغذ چاپ اعلامیه های ترحیم متفاوت است و شما می بایست در اندازه کاغذ دقت نماید کاغذ A4 تقریبا متعارف است ولیکن بعضا اندازه ان کوچک به نظر می رسد. در رابطه با رنگ اعلامیه ترحیم نیز در حال حاضر اکثر اعلامیه ها رنگی چاپ می شود ولی برای کاهش هزینه شما می توانید اعلامیه سیاه و سفید نیز انتخاب کنید. نکته دیگری که در اعلامیه سیاه و سفید وجود دارد اینست که شما می توانید متن خود را سیاه و سفید انتخاب و حاشیه دور اعلامیه را از قالبهای رنگی موجود رای اعلامیه های ترحیم استفاده نمایید تا تنوع رنگ در اعلامیه ترحیم نیز همچنان مشاهده شود.
.
منابع:
.https://namajam.com