نوای قرآن برای مراسم ختم و ترحیم

🎵 نوای آرام بخش بخش هایی از ایه (سوره غاشیه ، شمس، ضحی، تین و حمد)

🎵 تلاوت مجلسی سوره های بلد، شمس، ضحا، انشراح، تین، علق و قدر

🎵 تلاوت مجلسی سوره های فجر و طارق

🎵 دانلود صوت قرآن صوت 40 دقیقه ای از سوره ابراهیم

🎵 قرآن برای مراسم ختم عبدالباسط 3 و 7 و 40 امین روز درگذشت 44 دقیقه

🎵 قسمتی از آیات سورهای (سوره حشر، تکویر، فجر)

🎵 قران با صدای عبدالباسط برای مراسم ختم

🎵 بخش هایی از آیات سوره مبارکه انبیاء

🎵 سوره یاسین برای مراسم ختم

🎵 نوای قرانی معروف ضحی عبدالباسط

🎵 نوای قرانی سوره توبه

🎵 نوای آرامش بخش تلاوت سوره مبارکه رعد (الف لام میم رعد)

🎵 نوای نورانی بخشی سوره مریم با صوت دلنشین عبد الباسد

🎵 سوره ی بلد و مریم

🎵 تلاوت روحانی و ملایم سوره مبارک کهف

🎵 سوره حاقه و حجرات

🎵 بخشی از سوره های قران شامل (قمر ، الرحمن، نبأ ، تکویر، ضحی، انشراح، حمد و بقره)

🎵 آیه های چهارم تا سی ام (سوره محمد)

.
منابع:
.https://newseda.ir